God på Trustpilot

Finansiering

Tlf. 35 42 04 41

Handelsbetingelser

Der finder alene salg med bankoverførsel. Direkte salg

 

 

Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, accept, købsbetingelser m.m. anses for ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Topsound skriftligt har accepteret fravigelserne.

 

 

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og  TopsoundHifi (TS) i forbindelse med salg af enhver ydelse fra TS, medmindre de udtrykkelig er fraveget eller modificeret af anden skriftlig aftale.

 

§ 1.

Tilbud og ordreaftale

1.1.

Tilbud er gældende for TS i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

1.2.

 

Tilbud er gældende for TS så længe lager haves eller produkter/ydelser er tilgængelige eller kan fremskaffes til den aftalte pris.

 

1.3.

Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af TS ved købers indtastning af ordre og når TS har bekræftet modtagelsen af ordren over forkøberen.

1.4.

Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 5 dage meddele dette til TS. I modsat fald gælder alene TS’s bekræftelse på modtagelse af ordren i den ændrede udgave.

 

1.5.

Har køber anmodet TS om at foretage individuelle tilpasninger, er køber forpligtet at betale herfor.

 

1.6.

 

Tilbuddet er betinget af at: • Udstyr og processer kan bearbejdes efter producentens anvisninger. • Køberen ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance hvis anført i tilbuddet. • Det af køberen fremsendte materiale svarer til TSs afgivne tilbud.

 

1.7.

 

Såfremt TS fejlagtigt måtte have anført en forkert pris der væsentligt afviger fra såvel tilbud som ordrebekræftelse Er TS ikke bundet af dette.

 

 

§ 2.

 

Pris

 

2.1.

 

Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, fejl i priser , uventet prisændringer fra producenternes side, prisstigninger fra leverandørens side inden levering af ikke lagervarer finder sted.

 

2.2.

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er BIT berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.4.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. TS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.5.

Ud over den tilbudte eller aftalte pris er TS berettiget til at kræve betaling for: • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, køberen har givet TS, såfremt dette viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. • Ekstraarbejde som følge af at køberen rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med køberen efter aftalens indgåelse.

 

2.6.

TS kan fakturere medgået tid og evt. vareindkøb m.m. ultimo hver måned på opgaver, der strækker sig henover et månedsskifte – og løbende på opgaver, der sættes i standby efter køberens ønske.

 

§ 3.

Levering

3.1.

Levering er som udgangspunkt ab TS’s lager. Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med TS’s fragtfører overgår risikoen for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet. Ved afhentning af varerne på TS’s lager, eller ved transport med købers fragtfører, sker risikoens overgang ved udlevering af varerne på TS’s lager.

 

3.2.

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køberen, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: Køberens handling eller undladelse. De i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder.

3.3.

Ved disse forsinkelser har TS ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.4.

Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af TSs leveringsforpligtelser fordyres, er TS alene forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt køberen erklærer at ville betale den af TS beregnede merpris.

 

3.5.

 

Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer TS leveringstidspunktet.

 

3.6.

 

Som udgangspunkt er returnering af udstyr ikke muligt og  kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for køberes regning. Det er kun i helt ekstraordinære tilfælde, at returnering accepteres. I tilfælde af at individuelle tilpasninger har fundet sted, originalemballagen er brudt kan returnering ikke finde sted. I tilfælde af godkendt RMA, modregnes der et returneringsgebyr svarende til minimum 25% af fakturasummen.

 

 

 

§ 4.

 

Betaling

 

4.1.

 

Betaling sker senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.

Levering sker udelukkende når Topsound kan registrere køber indbetaling

 

4.2.

Der på løber rente fra forfaldsdagen med 1,75% pr. løbende måned.

 

4.3.

På TS's anmodning er køberen til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4.4.

TS er berettiget til at opkræve gebyrer ved for sen betaling. Ved fremsendelse af første rykker pålægges et gebyr på kr. 150,-. Ved anden rykker et gebyr på kr.250,- og ved tredje rykker et gebyr på kr. 400,-

 

4.5.

Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er TS forpligtet til at friholde køberen for enhver udgift forbundet hermed.

4.6.

TS er berettiget til at afvise indgåelse af aftale med kredit, såfremt fordringen ikke kan kreditforsikres.

 

4.7.

 

Køberen er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Køberens reklamation ikke berettiger køberen til at tilbageholde købesummen el-ler en del heraf.

 

 

 

§ 5.

 

Ejendomsret, ophavsret m.v.

 

5.1.

 

Ophavsretten til de af TS udviklede systemer m.m. tilhører TS og må ikke uden TS’s godkendelse overlades til tredjemand jf. "Lov om ophavsret".

 

5.2.

 

Hvad TS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materia-ler, værktøjer m.m. til brug for leverancen er TS's ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

 

5.3.

 

Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til brug for køberen.

 

5.4.

 

Ejendomsretten til det solgte overgår først til køber, når endelig betaling inkl. eventuelle forfaldne renter og gebyrer har fundet sted.

 

 

§ 6.

 

Forsinkelse

 

6.1.

 

Indtræder væsentlig forsinkelse, er køberen med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til en nøjagtig bestemt dag.

 

6.2.

 

I tilfælde af at køberen nægter at modtage leverancen eller ikke har mulighed derfor, er TS berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab og kan herefter opbevare leverancen for køberens regning indtil leverancen afhentes og betales.

 

§ 7.

 

Fejl og mangler

 

7.1.

 

TS har intet ansvar for fejl eller mangler, som køberen ikke skriftligt har tilkendegivet umiddelbart efter enhver leverance.

TS yder udelukkende det ansvar som leverandør/producenter. TS forstår udelukkende som formidler af disse.

 

7.2.

Køberen er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved afvi-gelser, hvor TS indenfor rimelig tid kan foretage udbedringer.

 

7.3.

Køberen er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer køberen for sent, mister køberen adgangen til at gøre manglen gældende. TS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

 

7.4.

 

TS hæfter ikke for fejl, der kan henføres til, at køberen inddrager produkter eller ydelser fra anden part uden TS’s godkendelse.

 

7.5.

 

TS er alene produktansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. TS fraskriver således ansvar for produktskader på alle an-dre områder og grundlag.

 

7.6.

 

Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele TS, såfremt køber er blevet bekendt med, at der indtrådt en skade forårsaget af det købte. At 3. mand påstår, at der er indtrådt en sådan skade eller der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning TS måtte blive pålagt ansvar overfor 3. mand, er køber forpligtet til at holde TS skadesløs i samme omfang, som TS’s ansvar er begrænset i henhold til nær-værende bestemmelse.

 

7.7.

 

Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder TS. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor TS. Køber er bekendt med, at produktansvar alene kan gøres gældende i den kortest mulige periode i henhold til købelovens regler i handelskøb p.t. 1 år.

 

7.8.

 

Varer tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale, og med angivelse af originalfakturaens nummer, dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMA-nr.). Se pkt. 3.6

 

7.9.

 

Returnering af nye varer  kan kun ske i ubrudt og ubeskadiget original emballage og efter forudgående skriftlig aftale med TS. Se pkt. 3.6

 

 

 

§ 8.

 

Ansvar og Force Majeure

 

8.1.

 

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har TS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: • Fejl i eller beskadigelse af udstyr, forårsaget efter levering på køberens adresse. • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. • I øvrigt enhver omstændighed som TS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, edb-vira, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

 

8.2.

 

Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til under TS's forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

 

8.3.

 

TS hæfter ikke for køberens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af køberens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

 

8.4.

 

TS er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at TS’s folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved køberens kontrol af de leverede produkter. TS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at TS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for TS's ansvar, er køberen pligtig til at holde TS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

 

8.5.

 

TS har intet ansvar for køberens manglende hjemmel til produktion, mangfoldiggørelse eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

 

 

 

§ 9.

 

Begrænset hæftelse

 

9.1.

 

TS hæfter uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed ikke for indirekte tab eller følgeskader, som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf. Tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. TS’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25% af det beløb, køber har erlagt for den ydelse, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen og graden af uagt-somhed, er TS’s samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 10.000,00. pr. ordre.

 

 

 

§ 10.

 

Tvister, værneting og lovvalg

 

10.1

 

I enhver tvist med udgangspunkt i TSs og køberens kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i København efter Dansk Ret.

     

 

Persondatapolitik hos Top Sound High Fidelity ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Top Sound High Fidelity Aps.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Top Sound High Fidelity Aps indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger vores hjemmeside

- Gennemfører et køb af vores produkter

- Opretter en kundekonto

- Tilmelder dig vores nyhedsbrev

- Anmelder vores hjemmeside

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.topsoundhifi.dk er Top Sound High Fidelity ApS

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter, at du har modtaget din vare.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Post Nord, GLS eller Topsound med henblik på levering af dine indkøb.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Dan Domains datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

· At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

· At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@topsoundhifi.dk